25.9.12

Μετάφραση λογοτεχνικού έργου

Κατά τη μετάφραση ενός λογοτεχνικού έρ-
γου, είναι αναγκαία η προσαρμογή του στη γλώσ-
σα-πολιτισμό του αναγνωστικού κοινού. Αυτό
αποδεικνύεται μέσω των εννοιών του «Υποδειγ-
ματικού/Εμπειρικού Αναγνώστη» του Έκο και του
«ανάλογου αισθητικού και συγκινησιακού αντί-
κτυπου» του Φ. Ίσραελ, που σύμφωνα με τον οποίο
είναι και ο στόχος της λογοτεχνικής μετάφρασης.
Η προσαρμογή τελικά είναι αναπόσπαστο στοιχείο
της μεταφραστικής διαδικασίας, που επιδιώκει την
επικοινωνία.

της Αγγελικής-Ελίνας
Μαρμαρίδου
Συγγραφέα, Διδάκτορα
Μεταφρασιολογίας της Ανώτατης
Σχολής Μεταφραστών και
Διερμηνέων του πανεπιστημίου
Paris III

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου